پنجره‌ دوجداره مناسب برای دستیابی به بهینه‌سازی مصرف انرژی

فناوری‌های جدید برای پنجره‌ها امکان استفاده بهتر از انرژی و نیز پدید آوردن آسایش در محیط را افزایش داده و راهکارهای علمی بیشتری را در اختیار مصرف کنندگان پنجره‌ها قرار داده است. این مقاله که یک راهنمای انتخاب پنجره مناسب می‌باشد به دارندگان ساختمان‌ها، معماران و سازندگان کمک می‌کند که از مزایا و امکانات جدید بازار در حال توسعه پنجره‌ها استفاده بیشتری نمایند. این راهنما دارای سه بخش می‌باشد. در بخش اول مشخصات مربوط به انرژی پنجره‌ها توضیح داده می‌شود. در بخش دوم نیز بحثی در مورد دسته‌بندی عملکرد پنجره‌ها از لحاظ انرژی آورده و در بخش سوم نیز یک چک لیست مناسب برای انتخاب پنجره آورده شده است.

تولید پروفیل upvc

در این مقاله در ابتدا انتقال انرژی خورشیدی توسط شیشه‌ها مورد بررسی قرار گرفته و عوامل مختلف کاهش این انتقال که مربوط به تعداد جداره‌ها، نوع فریم و نیز نوع فاصل (اسپیسر) قرار گرفته بین دو شیشه و همچنین نوع شیشه و نوع گاز میان شیشه‌های چندجداره می‌باشد، توضیح داده شده است و در جدولی بصورت عددی میزان هدایت حرارتی انواع محصولات شیشه‌ای تک‌جداره و دو‌جداره و سه‌جداره با انواع فریم‌های پلاستیکی، چوبی، فلزی (با سد حرارتی و نیز بدون آن) آورده شده است.
در ادامه ماهیت فرآیند نشستن رطوبت بر روی شیشه2 و اثر فاکتورهای مختلف(دمای داخل و بیرون، درصد رطوبت نسبی و نوع شیشه) بر روی این پدیده بررسی شده است. در بخش بعدی توصیه‌هایی برای انتخاب میزان هدایت حرارتی پنجره‌ها بیان شده است.
در ادامه اثر تابش نور خورشید بر گرمایش و سرمایش ساختمان مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش در نموداری میزان ورود انرژی خورشیدی به نام ساختمان در فصول مختلف و برحسب جهت قرارگرفتن پنجره ( شمال، جنوب، شرق، غرب) آورده شده است. همچنین در این بخش ضریب بدست آوردن انرژی خورشیدی توضیح داده شده است و عوامل موثر بر آن (مانند رنگ و نوع شیشه و نیز انواع پوشش‌های Low-E) بررسی شده است. در جدولی در این بخش برای انواع شیشه‌های دوجداره و تک جداره با رنگ‌های مختلف و انواع پوشش‌های Low-E میزان عبور نور مرئی به همراه ضریب بدست آوردن انرژی خورشید آورده شده است. در ادامه نور ماوراء بنفش خورشید بر روی تجهیزات ساختمان و نحوه کنترل آن توسط پنجره مطالبی بیان شده است.
بعد از بحث برخی توصیه‌ها برای کنترل نور خورشید توسط پنجره در شرایط مختلف آب و هوایی آورده شده است. در ادامه اثر جریان هوا از پنجره (بصورت اختیاری با بازکردن پنجره و یا بصورت غیراختیاری) بر روی مصرف انرژی و چگونگی کنترل آن مورد بحث قرار گرفته است و چندین توصیه در این مورد آورده شده است.
در بخش بعدی برچسب‌های انرژی مورد استفاده برای پنجره‌ها و دلیل استفاده از آن‌ها و چگونگی بدست آوردن اعداد مربوط به این برچسب‌ها توضیح داده شده است و بطور مفصل برچسب انرژی NFREC (کمیته ملی درجه‌بندی پنجره‌ها) شرح داده شده است.
در ادامه یک چک لیست کامل شامل فاکتورهای میزان عایقیت حرارتی، کنترل نور خورشید و اشعه ماوراء بنفش، مشاهده از پشت پنجره و نور روزانه، تهویه مناسب، کنترل سر و صدا، ایمنی و امنیت، نگهداری و دوام، نصب و موارد اقتصادی برای انتخاب پنجره مناسب آورده شده است.
قابل ذکر است که مطالب مقاله فوق از یک مقاله مربوط به سازمان انرژی آمریکا با عنوان :
Selecting right window for energy efficiency برگرفته شده است و این مقاله از اینترنت و سایت مربوطه گرفته شده است و در صورت نیاز اصل آن قابل عرضه خواهد بود.
انتخاب پنجره مناسب برای یک ساختمان ناگریز نیازمند توازن برقرار کردن میان جنبه‌های مختلف عملکرد پنجره از لحاظ انرژی و نیز جنبه‌های غیر مربوط به انرژی می‌باشد. بنابراین فهم برخی مفاهیم اساسی انرژی برای انتخاب پنجره و یا نورگیر مربوط به کارکرد خاص، ضروری می‌باشد.
همانطور که در شکل شماره 1 نشان داده شده است عبور انرژی از پنجره از سه طریق اصلی صورت می‌گیرد:
1- بدست آوردن و از دست دادن انرژی غیرخورشیدی بصورت¬های رسانایی، جابجایی و تابش
2- بدست آوردن گرمای خورشید بصورت تشعشع
3- جریان هوا هم بصورت ارادی ( تهویه1 ) و هم بصورت غیرارادی ( نفوذ2)